Jednoduché účtovníctvo Bratislava a akých chýb by ste sa mali vyvarovať

Začať by sme mohli tvrdením, že jednoduché účtovníctvo Bratislava je postavené na “cashovom” princípe, pretože v rámci účelu zistenia daňového základu vychádza z porovnania príjmov a výdavkov. Rozdielne tento výpočet funguje pri podvojnom účtovníctve Bratislava, ktoré sa prioritne zaujíma o porovnanie nákladov s výnosmi. Pri jednoduchom účtovníctve v Bratislave je rozhodujúcim okamihom prijatie alebo vynaloženie hotovosti, vďaka čomu môžeme hovoriť o hotovostnom princípe.  
 
účetnictví

Užitočné rady pre korektné jednoduché účtovníctvo Bratislava 

 
Načrime aj do témy preddavkov pri jednoduchom účtovníctve v Bratislave. Preddavky na daný tovar alebo službu sú v sústave jednoduchého účtovníctva považované za daňový výdavok už v momente ich úhrady. Na strane príjemcu takéhoto preddavku na tovar alebo službu hovoríme o zdaniteľnom príjme v momente inkasa preddavku. Základ dane je pri jednoduchom vedení účtovníctva ovplyvňovaný už prijatými preddavkami, hoci samotná kúpa alebo predaj tovaru či služby ešte neprebehli.  
 
Ako sa pozerá jednoduché účtovníctvo v Bratislave na daň z pridanej hodnoty? Ak si platiteľ tzv. DPH neuplatňuje osobitnú úpravu pri uplatňovaní dane, tak daňová povinnosť takémuto subjektu vzniká v deň dodania tovaru alebo služby, v deň prijatia platby pred ich dodaním alebo v iný deň stanovený v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Platiteľovi DPH vzniká taktiež nárok na odpočítanie tejto dane v deň, pokiaľ mu pri tomto tovare alebo službe aj vznikla daňová povinnosť. Ak spomínaný subjekt nadobudol tovar alebo službu od platiteľa DPH neuplatňujúceho si osobitnú úpravu uplatňovania dane, následne mu vzniká nárok na odpočítanie dňom dodania takéhoto tovaru alebo služby. Následne v sústave jednoduchého účtovníctva vzniká dvojaký pohľad, pretože síce pre účely dane z príjmu sú dôležitými príjmy a výdavky, no pre účel DPH sú dôležité dátumy na faktúrach bez ohľadu na to, či už boli uhradené.  

kalkulačka
 
Sústava jednoduchého účtovníctva rozlišuje účtovné a daňové odpisy dlhodobého majetku. Účtovné odpisy sa zaznamenávajú výlučne v knihe dlhodobého majetku a v rámci výkazu o majetku a záväzkoch je dlhodobý majetok vykazovaný po odpočte účtovných odpisov. Daňové odpisy sú evidované v peňažnom denníku. Patria do kategórie daňových výdavkov a účtované sú k poslednému dňu účtovného obdobia.  
 
Pre bližšie informácie o jednoduchom účtovníctve kliknite na internetovú stránku https://www.easystart.sk/.